top of page
  • Writer's pictureויטלי צנציפר

מחירי העברה בסטארט אפ

Updated: May 8, 2020


בהרבה סטארט אפים אשר מורכבים ממספר חברות במדינות שונות, כאשר נכין דוח מס, נתקל במושג שנקרא מחירי העברה, למי שלא בקיא בעולם הזה, אנסה לענות בפשטות ובקיצור על השאלות הבאות: 1. למה זה נחוץ? 2. איך זה עובד? 3. מה הפקודות שיש לרשום בספרים על מנת לשקף את מחירי ההעברה בדו"ח המס?


שירות הפצה בחו"ל

שאלות בסיסיות אבל חשובות למי שמתקשה להבין את הרעיון:

1. למה זה נחוץ? על מנת שחברות לא יעבירו הכנסות למדינה בה יש את שיעור המס הנמוך ביותר וכך ימנעו מתשלום מס גבוה, נקבעו כללים בינלאומיים לצורך ויסות וחלוקה נכונה של הכנסות והוצאות בין החברות אשר פועלות כקבוצת חברות במרחב הגלובאלי.

2. איך זה עובד? לדוגמה יש לנו קבוצת חברות X Ltd, X Inc. כאשר X Ltd היא החברה האם. בדר"כ החברה בישראל עושה פיתוח מוצר ומרכז המו"פ נמצא בישראל, ופעילות ההפצה היא בארה"ב, לכן רוב ההכנסות נרשמות בחברה בארה"ב. במקרה כזה, תלוי בגודל החברה, צריך לעשות סקר מחירי העברה, אשר נעשה על ידי משרדי רו"ח, במחלקת מחירי העברה TP transfer pricing. במקרה כזה אפשר לראות בחברה בארה"ב כמפיץ של החברה האם בישראל. מחלקת מחירי ההעברה תבדוק מה הרווח הגולמי הנפוץ לחברות הפצה אמריקאיות, או הרווח התפעולי, תלוי במודל, COST+, Lost split ועוד. למשל באירופה לחברות הפצה נראה רווח גולמי/תפעולי גבוה יותר מהרווח בארה"ב עקב תחרות נמוכה יותר באירופה לעומת התחרות בארה"ב. אם למשל מסקר מחירי ההעברה עלה שלחברות מסוג זה יש רווח תפעולי של 5% יש לרשום פקודה לצורך דו"ח מס (בישראל ובארה"ב) שתעמיד את הרווח התפעולי בארה"ב על השיעור הנכון.

3. מה הפקודות שיש לרשום בספרים על מנת לשקף את מחירי ההעברה בדו"ח המס? מכיוון שבדרך כלל בחברה בישראל כמעט ואין הכנסות אלא בעיקר הוצאות מו"פ, ובחברה בארה"ב נרשמות רוב ההכנסות והוצאות ההפצה בלבד, יכול להיות שבחברה בארה"ב ישאר רווח גולמי/תפעולי של 20% (לצורך הדוגמה) ומה שנצטרך לעשות זה לרשום פקודת יומן, אשר תשתקף בדו"ח לצרכי מס. נצטרך להגדיל את הוצאות השיווק והמכירה בארה"ב ומנגד לרשום הכנסות/קיטון הוצאות בחברה בישראל, וכך יוצא מצב שההכנסות לצורכי דו"ח המס בישראל יהיו מורכבות מ: 1. הכנסות שנרשמו בישראל. 2. הכנסות שנרשמו בעקבות פקודת מחירי העברה בין החברה בישראל לחברה בארה"ב.


פ. י שיש לרשום:


בחברה בארה"ב

ח - הוצאות מכירה ושיווק

ז - חו"ז בינחברתי


בחברה בישראל

ח - חו"ז בינחברתי

ז - הכנסות/קיטון הוצאות


כל הפקודות והחישובים יהיו מגובים בהסכמים בינחברתיים, סקר מחירי העברה וחשבוניות לצורך הדיווח לרשויות.


לסיכום: בגלל שמדובר בסאטרט אפ, לרוב בישראל עדיין יהיה הפסד אשר יגדיל את ההפסד המועבר, אך הוא יהיה נמוך יותר וישקף את החלוקה של ההכנסות וההוצאות לפי שווי הוגן ובאופן נכון בין החברות. מה חשבתם על הכתבה? תשאירו תגובה

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page